Oferujemy kompleksowe usugi administrowania/zarzdzania nieruchomoci obejmujce:

- Przejcie nieruchomoci od dotychczasowego Administratora/Zarzdcy/Dewelopera.

 1. Protokolarne przejcie dokumentacji zwizanej z nieruchomoci
  (administracyjna/techniczna/powykonawcza)
 2. Podjcie niezbdnych dziaa w przypadku niekompletnoci dokumentacji
 3. Weryfikacja stanu technicznego nieruchomoci przy przejciu na podstawie przegldu rocznego i wizji lokalnej
 4. Weryfikacja warunków umów z dotychczasowymi usugodawcami

- Administracj budynku na wyszym poziomie

 1. Ustanowienie wspólnoty mieszkaniowej (o ile jest taka potrzeba) – nadanie NIP, Regon, zaoenie konta bankowego.
 2. Przyjmowanie zgosze awarii 24 godz/7 dni w tygodniu i zlecanie ich napraw.
 3. Nadzór nad utrzymaniem w naleytym porzdku i stanie czci wspólnych nieruchomoci.
 4. Regularne wizyty dedykowanego Administratora w celu weryfikacji stanu nieruchomoci i poziomu usug wiadczonych przez innych usugodawców.
 5. Udzielanie niezbdnych informacji wacicielom lokali w godzinach funkcjonowania biura poprzez telefon/e-mail. Monitorowanie i obsuga forum w ramach potrzeb.
 6. Przygotowanie i obsuga oraz aktywne prowadzenie rocznego, obowizkowego zebrania wacicieli.
 7. Zapewnienie efektywnej komunikacji najwaniejszych informacji dla czonków wspólnoty.
 8. Weryfikacja jakoci usug wiadczonych przez innych usugodawców na terenie nieruchomoci.
 9. Weryfikacja wykonywania umów zawartych przez Zarzd Wspólnoty o dostaw energii elektrycznej, ciepla oraz zapewnienie usuwania nieczystoci staych i pynnych.
 10. Przygotowanie przetargów na dostaw usug i towarów, standaryzacja i negocjowanie warunków.
 11. Prowadzenie spisu lokali i wacicieli.
 12. Przeprowadzenie przetargu, standaryzacja i negocjacja na ubezpieczenie nieruchomoci oraz dostarczanie innych usug.
 13. Aktywne poszukiwanie moliwoci optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomoci.
 14. Maksymalizacja dochodów ze rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 15. Wykorzystywanie nowych technologii w celu poprawienia komfortu uytkowania nieruchomoci i obnienia kosztów utrzymania uytkowania.
 16. Regularne komunikacja z Zarzdem w zakresie biecego statusu zarzdzania nieruchomoci.
 17. Odczyt liczników w czasie niezbdnym do prawidowego rozliczenia mediów.
 18. Raportowanie dla Czonków Zarzdu w cyklu 1x 2 tygodnie lub czciej w razie potrzeby.
 19. Wykonywanie innych, indywidualnie ustalonych usug na zlecenie Czonków Zarzdu nieruchomoci.

- Obsug techniczn

 1. Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji technicznej nieruchomoci / ksiki obiektu budowlanwgo
 2. Terminowe zlecanie wymaganych przepisami prawa kontroli okresowych przegldów technicznych nieruchomoci
 3. Weryfikacja stanu technicznego nieruchomoci poprzez codzienne obchody i dokumentacj fotograficzn w razie potrzeb
 4. Nadzór nad funkcjonowaniem firm dostarczajcych usugi konserwacyjne/techniczne na terenie nieruchomoci
 5. Nadzorowanie usuwania awarii i ich skutków
 6. Nadzór nad wykonywanymi pracami zlecanymi w ramach rocznych planów remontowych/modernizacyjnych
 7. Kontakty z generalnym wykonawc/nadzor nad usuwaniem usterek gwarancyjnych/monitorowanie terminów upuwy okresow rkojmi i gwarancji

- Zapewnienie czystoci, bezpieczestwa i utrzymania zieleni

 1. Nadzór nad jakoci prac firmy wiadczcej usugi sprztajce
 2. Nadzór nad jakoci i terminowoci prac firmy wiadczcej usugi utrzymania terenów zielonych latem i odnieajnia zim
 3. Nadzór nad jakoci pracy firmy ochroniarskiej
 4. Weryfikacja stanu zamontowanych systemów bezpieczestwa na terenie nieruchomoci (czytelno obrazu, pole widzenia kamer, systemy dostpu o ile wystpuj)

- Obsug ksigow i windykacj

Prowadzimy ksigowo i rozliczenie wspólnot. Kady wspówaciciel otrzymuje dostp do systemu e-kartoteka gdzie moe sprawdzi stan swoich rozlicze ze Wspólnot. Zarzd moe otrzyma wgld w stan rozlicze caej nieruchomoci.

- Obsug prawn w razie potrzeb

Przy windykacji korzystamy z usug kancelarii prawnej.
W przypadku koniecznoci egzekwowania roszcze od deweloperów zapewniamy obsug caego procesu od zdefiniowania zakresu roszcze do przygotowania komunikacji z mieszkacami i reprezentowania Wspólnoty w postpowaniu sdowym.